نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین نقطه اشباع الیاف چوب راشگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
کریمی علی نقی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1383

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این مطالعه، تغییرات نقطه اشباع الیاف (FSP) چوب راش ایران (Fagus Orientalis L.) در محورهای طولی و شعایی درخت بررسی شد. جهت فراهم نمودن نمونه های آزمونی تعداد دو اصله درخت سالم راش از جنگل ویسر قطع شد و تعداد 4 دیسک اقدام به نمونه برداری گردید. برای تعیین نقطه اشباع الیاف نمونه های هرگز خشک نشده چوب راش از دو روش «صفحه متخلخل تحت فشار» و «سانترفوژ کردن» استفاده شد. در نهایت مقادیر حاصل از اندازه گیری و تغییرات آنها در جهت طولی تنه و در چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب تجزیه و تحلیل آماری شدند.
نتایج حاصل از داده های روش صفحه متخلخل تحت فشار نشان دادند که تغییرات
FSP در محور طولی درخت چندان منظم نبوده و از لحاظ آماری معنی دار نیست. با وجود این بیشترین مقدار FSP مربوط به ارتفاع سوم (555cm) و در حدود 31.04 درصد و کمترین مقدار آن به ارتفاع اول (215cm) و حدود 27.11 درصد است. تغییرات نقطه اشباع الیاف در جهات مختلف درخت نیز از لحاظ آماری معنی دار به نظر نرسید. اگر چه بیشترین مقدار برای جهت شرق (31.16%) و کمترین مقدار برای جهت غرب درخت (28.26%) تعیین گردید. در رابطه با روش سانتریفوژ علی رغم اینکه آزمایش های مقدماتی زیادی انجام شد، تعیین FSP با این روش به علت عدم دسترسی به دستگاه اولتراسانتریفوژ با مشکل مواجه گردید. با وجود این نتایج اولیه نشان می دادند که برای تعیین نقطه اشباع الیاف برون چوب راش در نمونه هایی به ابعاد 10.10.3 mm به نیروی گریز از مرکز بالاتر از 22000g در مدت حداقل یک ساعت نیاز است. در روش متخلخل تحت فشار تعمیرات FSP محور طولی درخت منظم و معنی دار نبود. بیشترین مقدار FSP در ارتفاع سوم (555cm) و در جهت شرق و کمترین مقدار FSP در ارتفاع اول (215cm) و در جهت غرب بود. در روش سانتریفوژ به علت عدم دسترسی به دستگاه اولتراسانتریفوژ با مشکل مواجه گردیده تعیین FSP مقدور نگردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):