نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارتفاع صحیح مبلمان مدارسگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: توان بخشی

پژوهشگران: 
حبیب زاده غفور (همکار طرح)
نیلی پور رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1371

کارفرما: شرکت تجهیزات مدارس ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

خصوصیات فیزیکی میز و صندلی یا به عبارت دیگر ایجاد امکاناتی برای نحوه مطلوب نشستن و استقرار، یکی از عناصر اصلی فضاهای آموزشی به شمار می رود. در نشستن صحیح تنفس تسهیل می شود، شکم آزادنه تر انبساط یافته و فشار شکمی کاهش می یابد، علاوه بر این پاها آزادانه تر حرکت می کند و بلند شدن ساده تر است. در صورتی که میز و صندلی از چنان خصوصیاتی برخوردار باشند که فرد حین کار امکان پذیرفتن وضعیت «آناتومیک» صحیح را ندهند، استخوان ها، عضلات و «تاندون»های ستون مهره ها تحت فشار شدید قرار خواهند گرفت. این عمل در دراز مدت دردهای پشت را به دنبال خواهد داشت. این مساله در محیط های آموزشی، باعث خستگی و بی توجهی می شود که بدون شک یادگیری را متاثر می سازند.
در این بررسی بر اساس هنجارهای فیزیکی دانش آموزان تهرانی، ارتفاع و شیب جدیدی منطبق بر نظریات «دکتر صندل» برای مبلمان مدارس پیشنهاد و در سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان به آزمایش نهاده شد. نتایج آزمایش های «فتوگرافیک» و اندازه گیری های زوایای پشت و لگن و نواخت تنفس، برتری ارتفاع جدید میز و صندلی را بر خصوصیات معلول اثبات نمود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):