نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل راهبرد انتقال بیمارستان رازیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش طرح به کارفرما
استفاده از اطلاعات گزارش طرح در تصمیم گیری مدیریت ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران برای افزایش کارآیی و بهبود عملکرد بیمارستان رازی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

بیمارستان رازی به عنوان بیمارستان مرجع بیماری های پوست کشور شناخته می شود. مسوولان به منظور افزایش کارآیی و بهبود عملکرد بیمارستان رازی انتقال بیمارستان رازی را به عنوان یکی از راهبردهای ارتقای کارایی بیمارستان در نظر گرفتند. در این باره، این طرح را مدیریت ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با هدف تحلیل راهبرد انتقال بیمارستان رازی به پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی سفارش داده است.
در این مطالعه با اجرای چند طرح تحقیقاتی کارآیی و هزینه- درآمد بیمارستان بررسی شده و راهبردهای پیشنهادی برای ارتقاء کارآیی و بهبود عملکرد شناسایی شدند. با توجه به هدف طرح، انتقال بیمارستان رازی به عنوان یکی از راهبردهای بررسی شده و سپس مقبولیت انتقال از دیدگاه ارائه دهندگان خدمت و اثر انتقال بر دسترسی گیرندگان خدمت بررسی شد. طبق دستاوردهای این مطالعه، کارایی بیمارستان رازی و به طور مشخص بخش پوست آن در مقایسه با سایر بیمارستان های کشور و استان تهران مناسب نیستند. طولانی بودن متوسط اقامت بستری و پایین بودن پذیرش بیماران از عمده ترین عوامل تاثیرگذار بر وضعیت کارآیی بیمارستان است. طبق تحلیل هزینه- درآمد بیمارستان درآمدها با وجود بودجه و یارانه قابل ملاحظه دولتی (حدود 77% درآمد بیمارستان رازی در سال 1381) پاسخگوی هزینه های بیمارستان نبوده و مانده آن منفی است. از طرفی نیز نسبت بالا و غیرضروری فضای بیمارستان به ازای هر تخت، پراکندگی و قدمت ساختمان ها، وجود رطوبت و نم در ساختمان ها بدلیل گذر قنات از زیر محل بیمارستان موجب عدم بهره برداری مناسب از فضا و افزایش هزینه های بیمارستان شده است. هزینه های پرسنلی از عمده هزینه های بیمارستان رازی در سال 1381 بوده است. این در حالی است که پرسنل اختصاص یافته به ازای هر تخت در بخش پوست کمتر از سایر بخش های بیمارستان است. با توجه به عوامل موثر بر کارآیی و نظر ارائه دهندگان خدمت راهبردهای ارتقای کارآیی بیمارستان رازی حول سه محور: 1- انسجام یافتن روند درمان بیمارستان
2- دسترسی مناسب به سایر تخصص های مورد نیاز 3- ایجاد ساختار فیزیکی مناسب شناسایی شدند. انتقال بیمارستان رازی یکی از روش های پیشنهادی در دسترسی مناسب به سایر تخصص های مورد نیاز و ایجاد ساختار فیزیکی مناسب بود. انتقال بیمارستان رازی به مجاورت یک بیمارستان عمومی با ایجاد امکان تعدیل نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز در برخی هزینه های پاراکلینیک و کاهش زمان بستری بیماران (به دلیل دسترسی مناسب به سایر تخصص های مورد نیاز و کاهش زمان های صرف شده برای مشاوره و یا دریافت سایر خدمات تخصصی) می تواند در کاهش هزینه های بیمارستان نقش داشته باشد. همچنین در صورت رعایت استانداردهای ساختار فیزیکی می تواند، هزینه های سرمایش، گرمایش، نگهداری و تعمیرات را کاهش دهد. ایجاد فضای با کیفیت مناسب و مدت زمان کمتر اقامت در بیمارستان می تواند عاملی در جذب و افزایش پذیرش بیمار و در نتیجه افزایش درآمدزایی بیمارستان باشد.
با توجه به نظارت گیرندگان خدمت، انتقال بیمارستان رازی تاثیر چندانی بر دسترسی بیماران نخواهد داشت. از نظر ارائه دهندگان خدمت، حفظ هویت مستقل بیمارستان رازی و عدم تغییر عنوان بیمارستان رازی و اطلاع رسانی در مورد مکان جدید بیمارستان می تواند از تاثیرات منفی راهبرد انتقال بیمارستان جلوگیری نماید. انتقال بیمارستان رازی در بین روش های پیشنهادی برای برخورداری از ساختار فیزیکی مناسب از نظر ارائه دهندگان خدمت اولویت اول نداشت. در این مورد، اولویت های اول شامل ساخت بنای جدید در مکان فعلی و یا تخصیص منابع مالی برای تعمیرات همین بیمارستان است. در تحلیل موضوع امکان ساخت بنای جدید در مکان فعلی، وجود قنات زیر محل فعلی بیمارستان و هزینه ساخت بیمارستان در مکانی با این شرایط باید بررسی شود. در تحلیل موضوع صرف منابع مالی برای حفظ ساختمان فعلی، نظر کارشناسان در خصوص میزان استقامت بیمارستان فعلی در مقابل زلزله (حداکثر مقاومت در مقابل حدود 4 ریشتر زلزله) و تعمیر مکرر ساختمان در برابر رطوبت مکرر بنای بیمارستان به علت منابع آبهای زیرزمینی باید مد نظر قرار بگیرند. با توجه به نتایج مطالعه، در صورت انتخاب راهبرد انتقال بیمارستان رازی از طرف مدیریت ارشد دانشگاه، ضروری است مطالعه دیگری جهت تعیین جایگاه مناسب برای انتقال، تدوین برنامه تفصیلی انتقال و شناسایی راهکارهای تعدیل مسائل ناشی از انتقال انجام پذیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):