نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

برآورد میزان خسارات زلزله بمگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: مهندسی عمران

پژوهشگران: 
کامیاب مقدس رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

خروجی طرح: 

استفاده در برنامه ریزی به منظور بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و برآورد بودجه و امکانات لازم برای ارائه خدمات به بازماندگان زلزله


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

به دنبال وقوع زلزله پنجم دیماه 83 شهرستان بم و بروز خسارات جانی و مالی هنگفت، این طرح به منظور برآورد میزان خسارات وارده به ابنیه و شوارع و تاسیسات شهر بم و برآورد تعداد تلفات جانی به انجام رسیده و نتایج به کارفرما ارائه گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):