نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اقتصادی مراکز بهداشتی و درمانی شهری در شهرستان بندرعباسگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان هرمزگان 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
یزدان قدسی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1384

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به صورت گزارش مکتوب و (CD) تهیه و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 10- 6684401-0761

نشانی سازمان مجری: بندر عباس، بندر عباس، ابتدای بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان هرمزگان
 

چکیده:

سلامتی به معنای کامل یعنی پایداری و رفاه کامل جسمی، روحی و اجتماعی که از اساسی ترین حقوق انسانی شناخته شده است. بشر از روز خلقت در حفظ و اعتلای این نعمت خدادادی کوشیده و به موفقیت های بزرگی در این زمینه نایل گردیده است. والاترین عملکرد انسان توفیق در کشف داروهای جدید، اختراع، تجهیزات پیشرفته و نهایتا ابداع در روش درمان و توفیق در ریشه کنی و کنترل بسیاری از بیماری ها و بهبود شاخص های بهداشتی و درمانی است.
امروزه علاوه بر اهداف کلی خدمات بهداشتی و درمانی که دربرگیرنده رفاه جسمانی، اجتماعی و روانی است، کاستن از روزهای بیکاری به دلیل بیماری و پیشگیری از هزینه های زایدی که از این بابت به هدر می رود و خساراتی که به سرمایه گذاری های مختلف در بخش های اقتصادی (صنعت، کشاورزی، مسکن و ...) وارد می آید. جزء اهداف اصلی بهداشتی قلمداد می گردد. در این باره علوم پزشکی همت خود را در کاستن بیماری ها و پیشگیری از وقوع آن به کار بسته و در صورت بروز بیماری سعی در رسیدگی هر چه بیشتر و سریع تر و جلوگیری از خسارات وارده را می نماید
.
بر این اساس وظایف مهمی به عهده دولت ها نهاده شده است و سعی در اجرای این مهم به شیوه های مختلف نموده اند. به همین منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 3، 29 و 24) بهداشت و درمان را از نیازهای اساسی انسان شناخته و دولت را مکلف نموده تا امکانات خود را جهت برطرف نمودن هر نوع محرومیت در این زمینه بسیج نماید
.
تامین سلامتی، اثر مستقیمی در افزایش کارآئی بخش های مختلف داشته و زمینه ساز خودکفائی و نیل به شکوفائی و استقلال سیاسی و اقتصادی است. بنابراین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی یک امر زیربنائی تلقی گردیده و برنامه ریزی و مدیریت صحیح در این زمینه موجب تسریع در تحقق اهداف توسعه می گردد. در حال حاضر شبکه بهداشتی و درمانی کشور بستر ارائه خدمات بهداشتی اولیه و درمان سرپائی در مناطق شهری و روستائی است. ارزشیابی اقتصادی برنامه های بهداشتی موجب تشخیص، اندازه گیری و ارزش گذاری هزینه ها و نتایج به طور همزمان می گردد. هدف نهائی ارزشیابی اقتصادی تهیه یک راهکار برای انتخاب یک تصمیم و یا یک برنامه و سپس تخصیص منابع به آن برنامه است
.
از آنجا که منابع در کشور ما حتی در کشورهای ثروتمند محدود هستند و تقاضاهای جامعه برای این منابع محدود نامحدود است، بنابراین ارزیابی اقتصادی واحدهای تحت پوشش شبکه بهداشتی و درمانی کشور اعم از مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی می تواند به مدیران و برنامه ریزان راهکارهای مناسب تخصیص منابع را در جهت حداکثر استفاده از امکانات موجود را فراهم نماید
.
در این پژوهش تعداد چهار مرکز بهداشتی درمانی شهری (50%) شهرستان بندرعباس را که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان هستند، از نظر اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده تا نتایج حاصله در جهت افزایش کارائی، کنترل هزینه، افزایش بازدهی و استفاده مطلوب از امکانات موجود دولت بهره گیری لازم به عمل آید
.
موضوع پژوهش حاضر ارزیابی اقتصادی مراکز بهداشتی و درمانی شهری شماره 3، 6، 7 و 8 شهرستان بندرعباس بر اساس تعرفه های دولتی و خصوصی در سال 1382 است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):