نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان در شهر تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
گشتاسبی آزیتا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله در دهمین کنگره بین المللی سالانه کیفیت زندگی (جمهوری چک)
چاپ مقاله در فصلنامه پایش، سال 1382، شماره سوم.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

کاهش مرگ و میر به علت بیماری های عفونی و حاد و افزایش مدت بقا پیشنهاد می کند که وضعیت سلامتی دیگر با میزان های مرگ و میر و ابتلا بخوبی قابل اندازه گیری نبوده و یک توافق عمومی وجود دارد که به سلامتی از منظر ارزیابی شخصی از رفاه و توانایی انجام نقش های اجتماعی نگریسته شود.
از میان ابزارهای ارزیابی افراد از پیامدهای مربوط به سلامتی، ابزارهای کیفیت زندگی به خصوص SF-36 به طور فزاینده ای در تحقیقات به کار رفته اند. SF-36 یک ملاک ژنریک از اندازه گیری وضعیت سلامتی است و برای تهیه ملاک های جمعیتی وضعیت سلامت، طراحی و پایش خدمات، مقایسه سلامت در سطح بین المللی و محلی و نیز پیامدهای سلامتی مداخلات بالینی به کار می رود. همه مقیاس های اندازه گیری نیاز به تعریف یک هنجار (Norm) جمعیتی دارند تا بتواند به عنوان یک استاندارد برای مقایسه سایر جمعیت های مورد مطالعه به کار رود. این هنجارها برای تفسیر امتیازهای کسب شده آن ملاک در یک جمعیت خاص ضروری هستند. به منظور بررسی کیفیت زندگی در مردم شهر تهران و تهیه هنجارهای جمعیتی، یک نمونه 4163 نفری از افراد بالاتر از 15 سال به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و سپس پرسش نامه SF-36 و یک پرسشنامه مکمل برای متغیرهای مستقل توسط پرسشگران آموزش دیده و به روش مصاحبه حضوری برای هر فرد تکمیل شد. داده های حاصل برای تهیه اطلاعات توصیفی و تحلیلی توسط برنامه نرم افزاری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. متوسط سن افراد مصاحبه شونده 35.1 (SD=16) سال بود. 52% زن و اکثریت آنها (58%) متاهل بودند. متوسط سال های تحصیل دانشگاهی 10 (SD=4.5) سال بود. میانگین امتیازهای کسب شده در 8 سنجش کیفیت زندگی پرسشنامه SF-36 در جمعیت مورد مطالعه بشرح زیر بود: عملکرد جسمانی 85.2 (20.8)، محدودیت جسمانی 70.0 (38.0)، درد جسمانی 79.4 (25.1)، سلامت کلی 67.5 (20.3)، انرژی 65.7 (17.3)، عملکرد اجتماعی: 76.0 (24.3)، مشکلات روحی 65.6 (41.3)، سلامت روان 67.0 (18.0) نتایج تحلیل پراکندگی یکطرفه (ANOVA) روشن ساخت زندگی در مناطق مختلف (P<0.001)، شغل (P<0.001)، وضعیت تاهل (P<0.001)، سن (P<0.001) و تحصیلات (P<0.001) بر احتمال پایین افتادن امتیاز کسب شده سنجش های کیفیت زندگی از میانگین موثر بودند. جهت بررسی اثر مداخله ای متغیرهای مورد مطالعه در هر سنجش کیفیت زندگی مدل رگرسیون لجستیک نیز به کار برده شد.
بیشتر متغیرهای مورد مطالعه در سطوح مختلف نسبت خطر بالاتری را در کسب امتیازهای پایین تر از میانگین در سنجش های کیفیت زندگی نشان دادند. نتایج به دست آمده در مورد بیشتر سنجش ها نیز مشابه بود.
با توجه به یافته های این مطالعه و تجربیات سایر کشورهای جهان اندازه گیری دوره ای کیفیت زندگی با مقیاسهای استاندارد، به عنوان ابزاری سودمند در کنار سایر شاخص های مرگ و میر و ابتلا که اطلاعاتی پایا از وضعیت سلامت جمعیت به خصوص سلامت گروه های آسیب پذیر به دست داده که می تواند در طراحی.و تدوین برنامه های ملی و راهبردهای کلان سلامت استفاده شود توصیه می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):