نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کشت و تکثیر سلول های بنیادی انسانی در محیط آزمایشگاهیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
بهاروند حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در مجله بینا در سال 1384.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

سلول های بنیادی (بن یاخته های) اپی تلیوم قرنیه، به مقدار فراوان در ناحیه لیمبوس یعنی حد فاصل بین قرنیه و ملتحمه قرار دارند. در واقع بن یاخته های لیمبال منبع اصلی ترمیم کل اپی تلیوم قرنیه در جراحات و حالات طبیعی هستند. مطالعه فنوتیپ سلول های مزبور نشان می دهد که بن یاخته های لیمبال، کراتین های خاص اپی تلیوم قرنیه یعنی کراتین 3 یا 12 را بیان نمی کنند. مطالعه چرخه سلولی بن یاخته های لیمبال نشان داده است که این سلول ها دارای پتانسیل رشد زیادتری در حالت کشت قطعه ای (explant) هستند و هرگاه با سلول های تغذیه کننده فیبروبلاستی 3 T3 کشت شوند، رشد بهتر می شود. هر گاه سلول های بنیادی لیمبالی به طور جزئی (partially) یا کلی (totally) تخریب شوند، سطح قرنیه با سلول های اپی تلیالی ملتحمه همراه با سلول های جامی (goblet) پوشانده می شود و استرومای قرنیه رگ دار می شود و با التهاب مزمن همراه می گردد. این علائم پاتولوژیکی فرآیند Conjunctivalisation را نشان می دهد و اساس تشخیص تعدادی از بیماری های قرنیه ای تحت عنوان نقصان (deficiency) بن یاخته های لیمبال است. پیوند اتولوگ یا آلوژنی بن یاخته های لیمبال برای بازیابی دید و تشکیل سطح طبیعی قرنیه موارد زیر ضروری است.
قبلا از پرده آمینونی انسانی
(AM) به عنوان یک پایه (substrate) همراه با پیوند بن یاخته های لیمبال برای درمان افراد با نقصان بن یاخته های لیمبال استفاده شده است. نکته جالب آن است که پیوند AM به تنهایی برای بازیابی سطح قرنیه در افرادی که دارای نقصان جزئی بن یاخته های لیمبال بوده اند کافی است. این موضوع پیشنهاد می کند که ممکن است AM به گسترش و تکثیر بن یاخته های لیمبال کمک نماید. اخیرا نیز مطالعات کلینیکال و تجربی نشان داده است که می توان بن یاخته های لیمبال را بر AM تکثیر داد و برای بازیابی دید افراد با نقصان بن یاخته لیمبال استفاده نمود. لذا در این مطالعه، کشت سلول های لیمبال انسانی با منشا از افراد مرده و یا غیره بر پرده آمینونی (AM) انسانی مورد نظر است تا بتوان آن ها را در محیط آزمایشگاهی تکثیر نمود. همچنین طی انجام طرح پرده آمنیونی انسانی تهیه، پردازش و منجمد می شود. نیز خصوصیات سلولی، ایمونوهیستوشیمی و فراساختاری سلول های حاصل مورد ارزیابی قرار می گیرد تا زمینه لازم برای پیوند افراد با نقصان بن یاخته های لیمبال در کشور فراهم شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):