نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آنالیز و ارزیابی ریسک در واحد الفینگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
قراچورلو نجف (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: مجتمع پتروشیمی تبریز

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

واژه ریسک از معدود واژه هایی است که بشر با افزایش شناخت خود از محیط زندگی با آن آشنا گردیده است، زیرا اغلب حوادث مهم در اثرمنابع مختلف خطا از قبیل خطاهای سخت افزاری، نرم افزاری، سازمانی و انسانی رخ داده است. با پیچیده شدن سیستم ها شناسایی منابع خطا و متغیرهای موثر در توزیع، شدت و مقدار عدم قطعیت با استفاده از روش های سنتی ومتداول به سهولت انجام نمی گیرد.لذا دست یابی به سطح معینی از درجه اطمینان و مشخص نمودن اجزاء نامطمئن نظام نیاز به استفاده از روش های پیشرفته دارد. در این تحقیق از نمونه ترکیبی روش های مطالعه خطر و قابلیت عملیاتی (Hazop)، تجزیه و تحلیل عوامل شکست و بررسی آثار آن (FMEA) و تحلیل درخت خطا (FTA) استفاده شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):