نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی بیماری‌های تشخیص داده شده در بین کودکان افغانی بستری در بیمارستان مفید از 11- 9 دی 1380گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی- آموزش بهداشت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج طرح قابل واگذاری است.


نوع: مشاوره ای-خدماتی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

با اینکه بیش از 1.5 میلیون نفر پناهنده افغانی در ایران به سر می برند، متاسفانه اطلاع چندانی از وضعیت سلامت و بهداشت آنان در دست نیست. لذا با توجه به وجود پرونده های ثبت شده از کودکان پناهنده افغانی در بیمارستان کودکان مفید، با هدف بررسی وضعیت بررسی و ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک و شانس ایجاد بیماری های عفونی منجر به بستری در کودکان افغانی در مقایسه با کودکان ایرانی بستری شده به منظور تعیین سیاست های بهداشتی و طراحی برنامه های مورد نیاز این مطالعه انجام شد. این مطالعه یک مطالعه مقطعی- تحلیلی است. تمام کودکان افغانی بستری شده در بیمارستان مفید (شهرتهران) از ژانویه تا پایان دسامبر 2001 بدون توجه به بخشی که در آن بستری بودند انتخاب شدند و به ازای هر یک مورد بستری در کودکان افغانی اولین کودک ایرانی که بلافاصله بعد از بستری کودک افغانی نسبت به سن، جنس، علت بستری، محل زندگی، واکسیناسیون انجام شده و تشخیص نهایی استخراج و ارتباط آماری بین این متغیرها بررسی شدند.
در این مطالعه 129 کودک ایرانی و 134 کودک افغانی مورد بررسی قرار گرفتند که 3.51 درصد مذکر و 7.48 درصد مونث بودند (p=0.584) میانگین سنی در گروه افغانی 16.46 ماه (SE=4.147) و در گروه ایرانی 0539. ماه (SE=3.962) بود و در آزمون t اختلاف معنی داری مشاهده نشد
(
p=0.22) تعداد 69 نفر مبتلا به بیماری های عفونی بوده بقیه به دلایل غیرعفونی بستری شده بودند که نسبت شانس (OR) رابطه ملیت و شانس بستری بدلیل بیماری های عفونی برابر 17.2 (حدود اطمینان 95%: 18.1-03.4) بود و نسبت شانس تطبیق داده شده بر اساس وضعیت واکسیناسیون برای ملیت و بستری بدلیل بیماری عفونی 66.1 (حدود اطمینان 95%: .083-0.9) بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):