برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کنترل کیفی میکروبیولوژی پودر ضدعفونی‌ کننده Termin-8گروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
نیاکان محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: شرکت سبز دشت

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح با استفاده از پودر و مایع Termin-8 در شرایط آزمایشگاهی، خصوصیات فیزیکی مورد بررسی و ثبت مستندات قرار گرفت. از ماده مورد نظر در شرایط (L3) PH:1,2,3 مخلوط با مواد غذایی دام و طیور ماده mix ساخته شد، در این خصوص نمونه کنترل مثبت و منفی شاهد نیز استفاده شد. پس از تهیه مخلوط ماده غذایی و ماده Termin-8 به میزان 25 گرم از نمونه مخلوط در 225 میلی لیتر محیط کشت اختصاصی هر ارگانیسم افزوده و پس از انکوباسیون 6 ساعته در 35 درجه سانتی گراد محلول تهیه شد، سپس از این محلول رقت سریال Serial-dilution تهیه گردید و در محیط کشت جامد (آگار) مورد کلنی کانت Colony count قرار گرفت. قابل ذکر اینکه میزان و تعداد باکتری مورد Challenge با استفاده از استاندارد 05MC Farland شمارش شده و در مجاورت میزان رقت سریال تهیه شده از ماده Termin-8 قرار داده شد. میزان تاثیر ماده Termin-8 در رقت های متوالی برای هر یک از باکتری های ذکر شده استفاده شد و محدوده Gfu/gr (واحد تولید کننده کلنی در هر گرم) تهیه گردید. برای این منظور 10 گرم از ماده غذایی تهیه شده (Certain feed) در 90 میلی لیتر محلول فسفات بافرو تهیه و رقت سریال روی محیط هایی مانند نوترنیت آگار به مدت 24 ساعت تا 72 ساعت در 35 درجه سانتی گراد بررسی شد. هدف از اجرای طرح تعیین میزان تاثیر رقت های مختلف Termin-8 در دان بر روی میکروارگانیسم های پاتوژن بود. در این طرح با توجه به ترکیبات تشکیل دهنده و اهداف کاربردی ماده Termin-8 با استفاده از منابع علمی و شرایط آزمایشگاهی میزان تاثیر ضد میکروارگانیسمی این ماده سنجیده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):