نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان اثربخشی واکسن تریکوبین در ایجاد ایمنی علیه تریکوفیتوزیس در گوسالهگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: شرکت هزار طب

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح میزان ایمنی زائی واکسن تریکوبین از طریق سنجش عیار آنتی بادی علیه تریکوفیتون و روکوزوم در سرم خون و تعیین میزان شاخص تحریک (SI) و تست تغییر شکل لنفوسیتی (Test Ilmphocyte Transformation) بررسی شد. در این مطالعه که به روش کارآزمائی میدانی و تجربی در یک واحد گاوداری شیری اطراف تهران انجام پذیرفت جمعا 30 راس گوساله شیری بین 1 تا 4 ماهه به دو گروه شاهد و واکسینه تقسیم و پس از خون گیری مرحله اول از هر دو گروه، تلقیح واکسن تریکوبین در گروه درمان انجام شد و دو هفته پس از آخرین واکسیناسیون در گروه درمان، مرحله دوم خون گیری از هر دو گروه به عمل آمد.
پس از خون گیری، نمونه ها به سرعت جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی به آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل گردید. در آزمایشگاه قارچ شناسی، تعیین عیار آنتی بادی اختصاصی (
IgG) علیه تریکوفیتون در سرم خون با روش الایزا با استفاده از کیت مخصوص، تست تغییر شکل لنفوسیتی با روش خاص، با اضافه نمودن تیمیدین نشاندار به نمونه ها و تعیین میزان رادیواکتیو وارد شده به ساختمان DNA لنفوسیت ها به انجام رسید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):