نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید و سنتز مواد اولیه کیت های تشخیص هورمونی و غیرهورمونی و خالص سازی آنها (فریتین)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-توتک

خروجی طرح: 

تهیه و ارائه مقالات ذیل: در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مشهد، 17 و 18 شهریور 1382
1- تولید کیت اندازه گیری فریتین
2- تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه Ferritin و تعیین برخی خصوصیات آنها
3- تولید آنتی بادی پلی کلونال بر علیه فریتین و طراحی آزمون الایزا به منظور سنجش مقدار فریتین
4- استخراج و تخلیص فریتین از بافت کبد


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

فریتین که پروتئین اصلی ذخیره کننده آهن در درون سلول است، نقشی کلیدی در متابولسیم این عنصر بازی می کند. توانایی فریتین در ذخیره آهن نقشی دوگانه شامل مسمویت زدایی آهن و ذخیره آن را به این مولکول می هد. مولکول فریتین مهره داران دارای دو نوع زیرواحد است. یکی زنجیره سنگین (H-chain) با وزن مولکولی 21 کیلودالتون و دیگری زنجیره سبک (L-chain) با وزن مولکولی 19 کیلودالتون. اهمیت سنجش فریتین سرم در تشخیص کم خونی های ناشی از فقر آهن، اختلالات متابولیسم آهن و افزایش بیش از حد آهن خون نظیر تالاسمی و... است. هدف از این مطالعه راه اندازی سیستمی برای اندازه گیری فریتین سرم بود. بدین منظور تهیه فریتین و سپس تولید آنتی بادی منوکلونال و پلی کلونال برعلیه این مولکول مد نظر قرار گرفت. به منظور استخراج و تخلیص فریتین با توجه به مقاومت بالای فریتین نسبت به حرارت، از حرارت دادن بافت هموژنیزه کبد و سپس متد Salting out استفاده شد. به منظور تخلیص بیشتر از کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون Recycling Chromatography استفاده گردید. فریتین انسانی تخلیص شده، در چهار مرحله به موش Balb/c تزریق شد و پس از افزایش تیتر آنتی بادی در سرم موش، عمل فیوژن سلول های طحال موش با سلول های SP2.0 صورت گرفت. پس از چهار نوبت کلونینگ، آنتی بادی منوکلونال، از سوپرناتانت کلون های مثبت تخلیص گردید (با استفاده از ستون پروتئین G). به منظور تولید آنتی بادی پلی کلونال، فریتین انسانی به خرگوش تزریق شد و آنتی بادی از سرم خرگوش تخلیص گردید. (با استفاده از ستون سفاروز 4B و لیگاند فریتین). آنتی بادی ها با آنزیم HRP کنژوگه گردیدند و در آزمون الایزای غیرمستقیم برای سنجش فریتین مورد استفاده قرار گرفتند. فریتین به دست آمده از روش فوق درجه خلوص بالایی داشت. بازده این روش معادلμg 100 فریتین خالص به ازای هر گرم بافت کبد بود. شش کلون مولد آنتی بادی منوکلونال ضدفریتین به دست آمد که همگی افینیتی قابل قبولی داشتند نتایج آزمون الایزا نشان داد که بهترین حالت وقتی است که در لایه اول از آنتی بادی منوکلونال و در لایه سوم از آنتی بادی پلی کلونال استفاده شود. از تحقیق فوق می توان نتیجه گیری نمود که روش مورد استفاده در تخلیص فریتین روش مناسبی است و افینیتی آنتی بادی های منوکلونال در حدی است که می توان از آن برای آزمون الایزا استفاده نمود. به منظور انجام آزمون الایزا می توان از آنتی بادی منوکلونال به عنوان Coating و از آنتی بادی پلی کلونال به عنوان آشکارساز استفاده نمود.
1- پیشنهاد می گردد برای افزایش خلوص فریتین حتما از روش Recycling Chromatography استفاده شود.
2- آزمون های Inter assay و Intra assay به منظور تعیین دقت کیت در اندازه گیری فریتین سرم های افراد مختلف طراحی گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):