نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثربخشی واکسن دوگانه MAVAX H120+B1 در ایجاد ایمنی علیه بیماری‌های برونشیت و نیوکاسل در طیور گوشتیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
شجاع دوست بهرام (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1383

کارفرما: شرکت حدیث فومن

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

دو بیماری نیوکاسل و برونشیت عفونی از بیماری های مهم و شایع در مزارع پرورش طیور ایران و جهان است. لزوم پیشگیری و ایجاد ایمنی علیه این دو بیماری، تنوع واکسن های موجود در بازار را به وجود آورده است. در این طرح که به روش آزمون میدانی (field trial) انجام پذیرفت. میزان اثربخشی واکسن دوگانه H120 + B1 ساخت شرکت MAVAX Ltd بررسی و با سایر واکسن های موجود علیه این دو بیماری مقایسه گردید.
در این بررسی گله مورد آزمایش به سه گروه، یک) دریافت کننده واکسن های تجاری موجود در بازار، دو) دریافت کننده واکسن
MAVAX H120 +B1، سه) گروه کنترل منفی که هیچ گونه واکسنی علیه بیماری های برونشیت و نیوکاسل دریافت نکردند، تقسیم شد. در فواصل مشخص از گروه های مورد نظر خون گیری شد و تیتر آنتی بادی علیه ویروس ND و IB اندازه گیری گردید. به طور هفتگی گله ها وزن کشی شده و به طور کل راندمان هر سه گروه با استفاده از برنامه SPSS و با روش های آماری با هم مقایسه شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):