نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ابداع مواد سنجش شنوایی گفتاریگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: توان بخشی

پژوهشگران: 
گورابی خسرو (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در سنجش بیماران نقص شنوایی گفتاری، عمدتا از مواد و روش های خارجی استفاده می شود. در این روش ها از آواها و حروفی برای سنجش استفاده شده است که در ادبیات آن کشور دارای معانی مشخص بوده و از لحاظ صوتی از خصایص ویژه ای برخوردار است، به عبارت دیگر وابستگی این صداها به لحاظ معانی هم خوانی آن ها با زبان های خارجی کارآیی لازم را ندارند.
در این پژوهش به ابداع مواد و دستورالعمل جدیدی برای جایگزینی تست های خارجی با کلمات فارسی اقدام گردید و در حال حاضر جایگزین سنجش های خارجی در مراکز شنوایی سنجی گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

نتایج این طرح پژوهشی در کلینک های درمانی جهاددانشگاهی مورد استفاده قرار گرفته است.Keyword(s):