نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی کیت الایزا جهت تشخیص اختصاصی مرفین در ادرارگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- ایمونولوژی

پژوهشگران: 
سیدموسوی میترا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1382

کارفرما: شورای پژوهش های علمی کشور- سازمان برنامه و بودجه

خروجی طرح: 

1- عرضه دانش فنی در قالب کتاب صحافی شده به کارفرما
2- ارائه مقاله در کنگره سراسری ایمونولوژی، آلرژی ایران، اردیبهشت 1383، مشهد
3- ارائه مقاله در کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی
FOCIS، کانادا، مونترال 2004، 18- 23 Jul
4- چاپ مقاله در ژورنال
Immonology 2004
5- نمونه سازی.


نوع: تحقیقات کاربردی- توسعه ای

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

امروزه روش های متعددی از جمله TLC، اگلوتیناسیون، رادیوایمونواسی،HPLC, EMIT, GCMASS برای سنجش مواد مخدر ارائه گردیده است. بسیاری از این روش ها حساسیت کمی دارند. لذا توانائی تشخیص افتراقی بین مرفین، کدئین و دیگر مشتقات مخدر در زمان سنجش فوق یا در ادرار افرادی که احیانا داروهای با ترکیبات مشابه مخدر استفاده کرده اند، اهمیت دارد. از طرفی طولانی و وقت گیر هستند نظیرTLC) ) برخی دیگر نیاز به نیروی متخصص و دستگاه های گران قیمت دارد. (نظیرGCMASS, HPLC ) بنابراین بر طبق مطالعات انجام یافته روش الایزا بفرم Direct Competitive طراحی گردید.
روش تحقیق: نور مرفین
N هگزانوئیک اسید پس از سنتز با KLH کنژوگه گردید و سه خرگوش ماده نیوزیلندی با آن ایمن شدند و سرم حاصل از خرگوش های ایمن شده توسط کروماتوگرافی تعویض یونی DEAE سلولز و افینیتی کروماتوگرافی پروتئین G تخلیص شد. سپس با آنزیم HRP کنژوگه گردید واکنش آنتی بادی تهیه شده با 15 داروی شبه مخدر، مسکن و آرامبخش از غلظت 5 μg/ml تا 50 μg/ml مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی میزان تکرارپذیری تست طراحی شده، ضریب تغییرات (CV) به صورت داخل سنجش و میان سنجش محاسبه گردید. نتایج حاصل از الایزای تیتراسیون سرم خرگوش های حساس نشان می داد که هر سه خرگوش به خوبی علیه نور مرفین ایمونیز شده اند. حساسیت روش 234 pg/ml مرفین در ادرار بود. آنتی بادی با کدئین هیدروکلراید (%0.2) و با پتدین (%0.030) واکنش متقاطع داشت، اما با داروهای دیگر واکنش متقاطع مشاهده نگردید. حداکثر CV در داخل سنجش و بین سنجش به ترتیب 3.449 و 14.324 درصد بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):