نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی قابلیت اطمینان سیستم قدرت نمونهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق ـ قدرت

پژوهشگران: 
سینا علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

در این طرح پارامترها و شاخص های با اهمیت در پایداری یک سیستم قدرت شناسایی شد. این طرح امکان بررسی شاخص های با اهمیت از نقطه نظر قابلیت اطمینان در شبکه انتقال خوزستان را امکان پذیر می کند.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

قابلیت اطمینان یک سیستم که عبارت است از احتمال عملکرد رضایت بخش آن سیستم تحت شرایط کار مشخص برای مدت زمان معین از اهداف اصلی این تحقیق می باشد.
این تعریف شامل چهار بخش اصلی است: احتمال ـ عملکرد رضایت بخش ـ زمان و شرایط کار معین.
یکی از مهمترین بخش های صنعت که نیازمند داشتن قابلیت اطمینان بالا می باشد، صنعت نیرو است در این خصوص مطالعاتی روی یک سیستم قدرت نمونه انجام شده است تا شاخص های با اهمیت آن معلوم گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):