نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر ناهمسانگردی بر محصولات شکل دهی سردگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی ساخت و تولید

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این طرح تاثیر کارسرد و خواص ناهمسانگردی بر زبری سطح محصولات شکل دهی فلزات مورد توجه قرار گرفته است.
زبری سطح یکی از پارامترهای مهم در تعیین خواص مکانیکی از جمله استحکام خستگی است به علاوه اینکه فرایندهای کار سرد جهت بهبود کیفیت سطح برروی قطعات اعمال می شوند
.
ناهمگونی و ناسازگاری دانه ها و ایجاد بافت های کریستالوگرانی در اثر برهم کنش دانه ها می تواند منجر به ایجاد زبری در مقیاس دانه در سطح قطعات کارسرد شود
.
عمده کارهای انجام شده در این طرح شامل مطالعه منابع و مراجع در زمینه تاثیر بافت های کریستالوگرافی ایجاد شده در اثر کارسرد بر زبری سطح قطعات است. نتیجه اینکه از میان بافت های
fiber, goss, s, cube بافت هایی که ضریب تبلور پایین تری دارند باعث ایجاد زبری سطح به صورت orange peel می شوند. نتایج این طرح توانست به شبیه سازی زبری سطح در اثر بافت های کریستالوگرافی با روش های المان محدود منتهی شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):