نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی خواص آنتی باکتریال پنج گونه قارچ چوب زی در مقابل دو گونه باکتری استافیلوکوکوس و اشرشیاکولیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشگران: 
خاتمی راد مهشید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش نهایی طرح
-
ارائه یک مقاله در کنگره


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این طرح با هدف استفاده هر چه بیشتر از منابع طبیعی، به بررسی اثر ضدباکتریایی 5 گونه قارچ دارویی پرداخته است.
پنج گونه قارچ داروئی
Versicolor, Lenzites betulina, Ganoderma lucidum, PHelinus igniarus Trametes و Laetiporus sulphureus از جنگل های استان مازندران جمع آوری و عصاره اتانولی میسلیوم این گونه ها تهیه گردید. پس از حذف حلال، تاثیر ضدباکتریایی رقت های متوالی عصاره ها (50، 25، 12.5، 6.25، 3.1 و 1.5) بر روی 2 باکتری E. coil و S. aureus به روش انتشار در چاهک مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت حداقل غلظت بازدارندگی از رشد عصاره ها و قطر هاله عدم رشد اندازه گیری گردید. دو گونه P. igniarus و L. betulina هیچ تاثیری بر مهار رشد باکتری های مورد آزمایش نداشتند. در صورتی که عصاره G.lucidum با غلظت 50 میلی گرم بر میلی لیتر، قدرت مهار رشد با قطر هاله بیش از 7 میلی متر بر روی S. aureus را داشته و فاقد اثر مهاری بر باکتری E. coil بوده است. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که غلظت بالاتر از 12.5 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره قارچ L. Sulphureus موجب مهار رشد سویه های E. coil و S. aureus می شود. قطر هاله برای دو باکتری ذکر شده به ترتیب 16و 18 میلی متر می باشد. هر دو باکتری درخصوص قارچ T. versicolor نتایج حاکی از آن است که این قارچ قدرت مهار رشد را در حداقل غلظت 1.5 میلی گرم بر میلی لیتر داشته و دارای قطر هاله عدم رشد 8 و 11 میلی متر برای دو سویه E. coil و S. aureus می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):