نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آسیب شناسی فنی زلزله بمگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مطالعات صورت گرفته و آیین نامه های زلزله، توصیه ها و الزاماتی در زمینه ساختن انواع ساختمان ها ارائه نموده اند که بررسی رخداد زلزله منطقه بم در یک محیط شهری به منزله آزمایشگاهی عملی به منظور مطالعه آثار توصیه های مذکور و ارزیابی کیفیت اجرایی ساختمان هایی است که به این توصیه ها عمل نموده یا ننموده اند. به عبارت دیگر استنتاج درس هایی از موارد ناشی از طراحی و اجرای نادرست یا درست ساختمان ها که آزمون زلزله بم منجر به بروز آسیب و یا سلامت در بنا گردیده است هدف عمده این تحقیق است.
دامنه این بررسی و مطالعه از مقیاس کلیات به صورت معرفی و توصیفی از مشخصات زلزله، سیستم های کلی بنا، گونه های ساختمانی، عناصر و اعضای ساختمان تا جزئیات و اجرا را شامل می شود
.
در حقیقت اطلاعات و تحلیل های فنی این طرح به استناد تصاویر و برداشت های میدانی، علل و کیفیت آسیب پذیری انواع ساختمان ها در زلزله اخیر منطقه بم را ارائه می نماید. با ثبت و مستندسازی فنی آثار ناشی از بروز زلزله بر ساختمان ها و توصیف وضعیت و عوامل بروز این آسیب ها به عنوان مقدمه ای بر تحلیل و بررسی آسیب پذیری ابنیه در برابر زلزله، امکان کسب نتایج در مراحل و وضعیت مشابه و با اهداف مختلفی همچون تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و استانداردها؛ مبحث های آموزشی، علمی و تحقیقاتی؛ همچنین پاسخگوئی به دغدغه و نیاز مردم، طراحان و مجریان ساخت و ساز در زمینه اهمیت و لزوم اتخاذ روش هایی علمی به منظور کاستن از آسیب های مادی و معنوی ناشی از زمین لرزه در مناطق مبتلا به کشورمان وجود خواهد داشت
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):