نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مدلسازی بارش - دبی اوج سیلاب در حوزه هلیل رود کرمانگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: پژوهشی مدیریت منابع آب

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

تحلیل پدیده بارش – رواناب و تبعات آن به صورت سیل در مدیریت مخازن و حوضه های آبریز همواره مورد توجه بوده است. تا کنون تحقیقات در خصوص تعیین رابطه ای جهت تخمین دبی اوج سیلاب در نقاط مختلف جهان صورت گرفته که هر کدام از آنها برای همان مناطق کاربرد داشته و اکثرا برای سایر مناطق جواب دقیقی نمی دهند.
در تحقیق حاضر تلاش گردیده است تا مدلی برای تعیین دبی اوج سیلاب در حوضه هلیل رود استان کرمان به دست آید. رابطه حاصله نشان داده است که دبی اوج سیلاب با عواملی همچون حداکثر بارش 24 ساعته، دوره بازگشت، شیب و مساحت حوضه نسبت مستقیم داشته و عوامل درصد مساحت پوشش گیاهی و جنگلی تاثیر چندانی روی دبی اوج ندارند. مدل ارایه شده برای حوضه هلیل رود جواب قابل قبولی داده و در مقایسه با سایر روابط موجود مناسب تر به نظر می رسد.حداکثر بارش 24 ساعته، دبی اوج، هلیل رود

 
 
Title:

The modeling of precipitation - peak discharge in Halil Roud basinAbstract:

Rainfall-Runoff analyses are a major part of water resources management projects and have been studied during last decades. Most of these studies are site specific and can not be recommended in other regions of the world. In present study, attempts have been made to develop a model for determination of flood peak discharge in Halilroud basin, Kerman province. The result of the study showed that there exists a significant relation between peak discharges, 24 hr maximum rainfall, return period, slop and area of basin, but forests and plant vegetation area did not have any significant relation with peak discharge. The recommended model for this basin did a better job comparing to the other models used in this study.Keyword(s): Halilroud basin, Peak discharge, 24 hr maximum rainfall