نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی خواص مکانیکی قطعات پوشش داده شده به روش پاشش حرارتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی ساخت و تولید

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان: بازسازی محورهای دور بالا کمپرسورگازی با استفاده از پاشش حرارتی، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید، اسفند 1388، بابل.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این طرح خواص مکانیکی قطعاتی که به روش های پاشش حرارتی پوشش داده شده مورد توجه قرار گرفته است.
خستگی، استحکام چسبندگی پوشش به زیرلایه، استحکام پیوستگی ذرات و تاثیر پارامترهای فرایند پاشش نظیر مواد پوشش و زیرلایه، دبی سوخت، دبی گاز اکسیژن، ضخامت پوشش و فاصله پاشش بر خواص مکانیکی پوشش مورد بررسی قرار گرفته است این طرح مقدمه ای برای طرح هایی است که قرار است در سال آینده در قالب طرح های داخلی و دفتر مرکزی انجام شود و شامل مراحل مطالعات مراجع و مقالات موجود است نتایج شامل شناخت تاثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی بر خواص مکانیکی پوشش ها است به نظر می رسد که پارامترهایی که توزیع تنش پسماند را در سطح پوشش، فصل مشترک پوشش ـ زیرلایه و زیرلایه تحت تاثیر قرار می دهند می توانند شدیدا خواص مکانیکی را تغییر دهند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):