نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه طرح نقشه برداری تفصیلی بندر کیاشهر فاز 1گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: معماری- شهرسازی

پژوهشگران: 
اصغری حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: شهرداری بندر کیاشهر

خروجی طرح: 

ارائه نقشه های تفصیلی به کارفرما و استفاده از نتایج برای طراحی شبکه توریستی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

طرح نقشه برداری تفصیلی بندر کیاشهر به نقشه برداری تفصیلی یکی از محورهای پیشنهادی از سوی کارفرما تهیه شد، اهمیت این محور پیشنهادی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با شبکه اصلی شهر و دسترسی مستقیم به تالاب و محور ساحلی بود، ماحصل کار به صورت نقشه های تفصیلی از محور مذکور بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):