نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه «تتراکلرور کربن» و «دی سولفید کربن»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1371

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی و آزمایشگاهی تدوین و به کارفرما واگذار شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

«تتراکلرورکربن» و «دی سولفید سدیم» دو ماده پرمصرف در صنایع لاستیک سازی و روغن کشی است که عمدتا از خارج کشور وارد می شود. در این پژوهش با استفاده از دو ماده «گوگرد و کلر» و طبق واکنش های زیر در مقیاس آزمایشگاهی این مواد تهیه گردیدند.

3C+6S®3CS2
CS2+3CL2
®S2Cl2+CCl4

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):