نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پیش بینی زبری سطح در فرایندهای ماشین کاریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی ساخت و تولید

پژوهشگران: 
محمدی مجد حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان: پیش بینی صافی سطح قطعه کار در تراشکاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، نهمین کنفرانس هوافضای ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، بهمن 88.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

از آنجایی که کیفیت سطح در موارد بسیاری نسبت به سایر پارامترهای متالوژیکی، مکانیکی و مهندسی بیشترین اهمیت را دارد. در این طرح کیفیت سطح در فرایند ماشینکاری مورد بررسی قرار گرفته است. از میان پارامترهای متعدد ماشین ابزار و قطعه کار که می توانند زبری سطح را تحت تاثیر قرار دهند، سه پارامتر ماشینکاری قابل کنترل، سرعت دوران محور اصلی، سرعت پیشروی و عمق برش مورد مطالعه قرار گرفتند و برای چندین حالت مختلف داده های تجربی جمع آوری گردید. با استفاده از داده های تجربی به دست آمده، یک شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شد. تا بتوان زبری سطح را پیش بینی نمود. شبکه عصبی معرفی شده قادر به پیش بینی زبری سطح در حالت های مختلف با حداقل اطلاعات ممکن و حداقل زمان داده پردازی می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):