نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نقشه برداری محورهای شهری بندر کیاشهرگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: معماری- شهرسازی

پژوهشگران: 
اصغری حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: شهرداری بندر کیاشهر

خروجی طرح: 

استفاده از نتایج طرح مذکور برای تکمیل نقشه های مورد نیاز در طرح هادی شهری


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

بنا به درخواست کارفرما، در دست مطالعه داشتن طرح هادی شهری در معاونت پژوهشی جهاد و کمبود نقشه های چند محور شهری، موجب گردید عملیات نقشه برداری محورهای مذکور را در جهت تکمیل نقشه های شهری مجری این طرح انجام دهد. نتیجه کار تهیه نقشه های شهری با مقیاس بود که با استفاده از عملیات نقشه برداری،GPS و بهره برداری مستقیم از نرم افزار GIS بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):