نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی برگ گردو بر رشد اولیه گیاه دارویی جعفریگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
گواهی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی مازندران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش طرح و ارسال مقاله به اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

در این تحقیق اثر آللوپاتی عصاره آبی برگ گردو بر روی جوانه زنی و رشد گیاه دارویی جعفری مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور برگ درخت گردو از باغات شهرستان ساری جمع آوری و جهت تهیه عصاره آبی، پودر برگ درخت گردو به مدت 24 ساعت در دمای اتاق در آب مقطر خیسانده شد (50 گرم پودر در 500 میلی لیتر آب مقطر) و پس از عبور از کاغذ صافی از محلول های حاصل محلولهایی با غلظت های صفر (شاهد)، 25%، 50%، 75% و 100% حجمی تهیه گردید. سپس تعداد 20 عدد بذر جعفری در پتری دیش قرار گرفت و به هر پتری دیش 6 میلی لیتر از محلول تیمار مورد نظر اضافه شد. شمارش بذور به صورت روزانه انجام گرفت و در پایان طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه اندازه گیری شد. در این مطالعه برای آنالیز داده های مربوط به هر گیاه به طور جداگانه از طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار استفاده شد. آنالیز آماری طرح به وسیله نرم افزار آماری Spss و مقایسه میانگین ها توسط روش دانکن انجام گردید.
اثرات کلیه عوامل بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه معنی دار بود. با افزایش غلظت عصاره گردو درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن تر وخشک جعفری کاهش یافت. نتایج نشان داد عصاره آبی برگ گردو بر صفات مورد مطالعه گیاه دارویی جعفری اثر بازدارندگی دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):