نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه زنی سه گونه گیاه دارویی شنبلیله، ریحان سبز و گشنیزگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
گواهی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی مازندران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش طرح و ارسال مقاله به اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی آستانه تحمل به شوری سه گونه گیاه دارویی شنبلیله، ریحان سبز و گشنیز انجام شد. به منظور بررسی اثر شوری بر جوانه زنی سه گونه گیاه دارویی ریحان سبز، شنبلیله و گشنیز سه آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد مازندران انجام شد. سطوح مختلف شوری که برای جوانه زنی اعمال شدند عبارت بودند از: غلظت های شاهد (صفر)، 50، 100، 150، 200، 250 و 300 میلی مول بر کلرید سدیم. به منظور ضد عفونی بذور گیاهان مورد مطالعه، بذور به وسیله الکل 90 درصد به مدت یک دقیقه ضد عفونی شدند. در نهایت بذور با آب مقطر شستشو داده شدند تا هیچ اثری از ماده ضدعفونی کننده بر روی بذور باقی نماند. سپس بذور در پتری دیش هایی که حاوی کاغذ صافی بودند کشت گردیدند. هر روز تعداد بذور جوانه زده در هر سطح تیمار ثبت و یادداشت شد. پس ازپایان دوره جوانه زنی پارامترهای مختلف از قبیل درصد جوانه زنی طول ریشه چه و طول ساقه چه و سرعت جوانه زنی اندازه گیری و ثبت شدند. تجزیه واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین ها با استفاده از روش دانکن انجام شد.
نتایج نشان داد که شوری بطور معنی داری درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه های ریحان سبز، شنبلیله و گشنیز را کاهش داد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):