نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

روش طراحی ضخامت سیمان جداری حفاریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی نفت

پژوهشگران: 
نویری عیسی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تایید گزارش طرح توسط اداره کل مهندسی حفاری مناطق نفت خیز جنوب جهت بهره برداری های بعدی.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

برنامه سیمان لوله های جداری معمولا در حین عملیات حفاری انجام می گیرد. با توجه به شرایط چاه و خواص گل حفاری مورد استفاده، سیمان مورد احتیاج انتخاب و در آزمایشگاه گل و سیمان آزمایش می شود و سپس برنامه سیمان نوشته شده به عملیات حفاری ابلاغ می شود. لوله های جداری درچاه تحت تاثیرسه نیروی اصلی قراردارند: نیروی فروریختگی، نیروی ترکشی، نیروی کششی
لوله جداری باید طوری طراحی شود که نیروی کششی، فروریختگی یا ترکشی را در شرایط گوناگون داخل چاه تحمل کند. رشته جداری باید طوری انتخاب شود که با کمترین هزینه، درجه اطمینان کافی وجود داشته باشد. علیرغم آن که ضریب اطمینان طراحی لوله های جداری به صورت استاندارد به وسیله ا.پی.آی پیشنهاد شده است شرکت های حفاری با توجه به تجربیات خود در مناطق مختلف، ضرایب اطمینان گوناگون انتخاب می کنند. حفاری و پیمایش در چاه های عمیق که حفره باز طولانی دارند مشکل و غیرمطمئن است. در این طرح علاوه بر تعیین 1ـ ضرایب اطمینان گونانون که به شرح زیر هستند ضریب اطمینان برای طراحی فروریختگی لوله جداری 1 (داخل لوله خالی فرض می شود) ضریب اطمینان برای طراحی ترکش لوله جداری
1.125 (فرض می شود پشت لوله آب است) ضریب اطمینان برای طراحی کشش لوله جداری 1.8 (فرض می شود که لوله در هوا معلق است) مقادیر ضریب اطمینان برای طراحی لوله های جداری بنابر سخت ترین شرایط چاه انتخاب شده است و نسبتا بالا هستند که به علت شرایط سخت و پیچیده تشکیلات زمین شناسی جنوب ایران است، مطالبی همچون: 2ـ اصول و روش تصحیح حد مقاومت لوله های جداری تحت تنش طولی 3ـ اثر تنش تراکمی و کشش بر مقاومت فروریختگی 4ـ محاسبه مقدار کاهش حد مقاومت فروریختگی 5 ـ انواع ترک های ایجاد شده در فضاهای حلقوی پشت جداری بررسی و مطالعه شده و در پایان بر اساس تمامی موارد اشاره شده جداول قطر چاه و قطر لوله جداری برای چاه های عمیق و باریک و چاه های معمولی برای سازندهای خاص جنوب غرب ایران و چاه های این منطقه ارائه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):