نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی درمنه بر جوانه زنی و رشد اولیه تره و شنبلیلهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی مازندران

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به صورت پوستر در ششمین کنگره ملی باغبانی رشت


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

بررسی اثر آللوپاتی (دگر آسیبی) عصاره آبی درمنه بر جوانه زنی و رشد اولیه تره و شنبلیله از اهداف طرح بوده است.
به منظور بررسی اثر عصاره آبی علف هرز درمنه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های تره و شنبلیله آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عصاره آبی با غلظت های صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد تهیه شد.
اثر عصاره های آبی درمنه بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه معنی دار بود. با افزایش غلظت عصاره، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه تره و شنبلیله کاهش یافت. نتایج نشان داد که عصاره آبی درمنه بر صفات مورد مطالعه اثر بازدارندگی دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):