نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی گیاهان دارویی بر کنترل جوانه زنی بذر علف هرز سوروفگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
زارعی منیره (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی مازندران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح
-
ارائه مقاله به صورت پوستر در ششمین کنگره ملی باغبانی رشت


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

بررسی اثر آللوپاتی (دگر آسیبی) عصاره آبی گیاهان دارویی (گردو، اکالیپتوس، درمنه و آقطی) بر کنترل جوانه زنی بذر علف هرز سوروف هدف این طرح بوده است.
در این تحقیق تاثیر غلظت های مختلف عصاره آبی برگ های درخت گردو، اکالیپتوس، درمنه و آقطی (صفر، 25%، 40%، 60%، 80% و 100%) بر فرآیند جوانه زنی سوروف در 4 آزمایش جداگانه بر اساس طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت
.
نتایج نشان داد که اثر عصاره های آبی گردو، اکالیپتوس، درمنه و آقطی درصد جوانه زنی، رشد ریشه چه، ساقه چه و وزن خشک گیاهچه (
P<0.01) معنی دار می باشد. افزایش غلظت عصاره ها به طور معنی داری باعث کاهش جوانه زنی و رشد سوروف شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):