نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بازاریابی عوامل ظهور رنگیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
پرهیزکار مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

اطلاعات حاصل از این مطالعه جهت ایجاد واحد نیمه صنعتی قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

طبق آمار سالانه حداقل 40 تن عامل ظهور در ایران مصرف می شود. طبق اظهارات مسوولان لابراتورهای مختلف عکاسی قریب 30-25 درصد عوامل ظهور به صورت دست نخورده روزانه فاضلاب شهری می شود. طی مطالعات انجام شده، مشخص گردید که استفاده مجدد از داروهای مستعمل و ضعیف شده اقتصادی بوده و در کشورهایی چون آمریکا، ژاپن و آلمان فرآیند بازاریابی انجام می شود. در آزمایشگاه های کشور ما، وقتی که غلظت یون-Br به حد معینی رسید، حمام ظهور روزانه فاضلاب شهری می شود. اهداف طرح فوق استفاده مجدد از حمام ظهور رنگی مستعمل به منظور بهره وری تجاری و اقتصادی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط عوامل ظهور بوده است.
در حین عمل ظهور، غلظت یون-
Br در حمام ظهور افزایش می یابد که وقتی غلظت آن به حد معینی رسید عامل ظهور از ایفای نقش خود ناتوان می ماند. مبنای علمی طرح بر جداسازی یون-Br و عوامل ظهور دست نخورده از حمام ظهور رنگی مستعمل استوار است. جداسازی یون-Br اغلب به وسیله رزین های تبادل یونی امکان پذیر است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):