نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات تفصیلی آبخیزداری حوزه آبخیز بدره استان ایلامگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مرتعداری

پژوهشگران: 
کهندل اصغر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در بخش شهرستان بدره استان ایلام واقع گردیده است. مطالعات این طرح شامل جمع آوری آمار و اطلاعات مراحل مطالعاتی قبل، برنامه ریزی مطالعات، تهیه نقشه ها، مطالعه فیزیوگرافی و توپوگرافی، هوا و اقلیم، زمین شناسی سنگ شناسی و ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی (مرتع و جنگل)، خاکشناسی و قابلیت اراضی هیدرولوژی و سیل خیزی، کشاورزی، دامپروری، اقتصادی و اجتماعی، فرسایش و رسوب و تهیه طرح نهایی و نقشه های مربوطه و برنامه های اجرایی می باشد.
با توجه به لزوم حفظ منابع طبیعی، آب و خاک برنامه های اجرایی در قالب پروژه های احیای مراتع شامل بذرپاشی، بذرکاری، کپه کاری به وسیله گونه های بومی و سازگار و هم چنین سازه های آبخیزداری از قبیل گابیون، سدهای خشکه چین و بندهای خاکی جهت اجرا به کارفرما پیشنهاد گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):