نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر نانوکلی در بهبود خواص نفوذپذیری و مکانیکی پلی آمیدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: مهندسی پلیمر

پژوهشگران: 
فصیحی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

محصول تولیدی در جریان اجرای طرح در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی با عنوان «تولید فیلم های کامپوزیتی پلی آمید/نانوکلی جهت مصارف بسته بندی»، شماره: 57268 در تاریخ: 29/11/1387 ثبت اختراع شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در این طرح فیلم های نانوکامپوزیتی پلی آمید جهت مصارف بسته بندی تهیه شده و خواص مکانیکی و نفوذناپذیری آن بررسی شد. هدف از این کار بررسی تاثیر نانوکلی بر خواص فیلم پلی آمید بود.
ابتدا سه نوع نانوکلی تهیه گردید و با پلی آمید به وسیله دستگاه اکسترودر دو پیچه مخلوط شد. مواد به دست آمده با پرس گرم به فیلم تبدیل گردید و خواص کششی و نفوذپذیری آن و نیز ساختار میکروسکوپی آن به وسیله
XRD و TEM مطالعه گردید.
نتایج نشان می دهد استفاده از نانوکلی سبب شفافیت بیشتر و نیز بهبود چشمگیر خواص نفوذناپذیری فیلم پلی آمید می گردد. همچنین خواص کششی فیلم با افزودن نانوکلی بهبود می یابد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):