نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت چشمه پرتو الکترونی یونیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
کلهر داوود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1381

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

تولید پرتو الکترونی، انرژی نور، ساختن، کنترل و هدایت به سمت بوته حاوی مواد و متمرکز ساختن آن بر روی مواد مذکور منظور اصلی از اجرای طرح ساخت چشمه پرتو الکترونی بوده است، این طرح شامل بخش های زیر است:
1- طراحی: قبل از طراحی از روی یک نمونه خارجی نسخه برداری و آزمایش گردید. سپس مطابق با دستگاه های خلاء موجود و نیز اهداف مورد نظر، دستگاهی جدید طراحی شد.
2- ساخت: ساخت دستگاه شامل مراحل زیر بوده است:
الف- ساخت مولد الکترون که هسته اصلی دستگاه است.
ب- ساخت بخش مولد میدان مغناطیسی شامل الکترومگنت و جوش ها
ج- ساخت محافظ ها (
Shleids)، پایه بوته و مدار سرد کننده
د- ساخت منابع تغذیه شامل
(AC) H.C. (DC) H.V. و منبع تغذیه 30 ولت آمپر (DC)
3- آزمایش و بهینه سازی.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):