نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آنالیز هسته خرماگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1369

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هسته خرما یکی از محصولات جانبی خرماست که علی رغم بی ارزش بودن ظاهری اگر طی فرآیندهای متفاوت صنعتی قرار بگیرد می تواند مواد با ارزش دیگری را تولید نماید. در این طرح تهیه پنج نوع محصول متفاوت از هسته خرما مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:
1- روغن هسته خرما: این روغن در صابون سازی، تهیه مارگارین، بیسکویت سازی و شیرینی سازی استفاده می شود.
2- تهیه صابون از روغن هسته خرما
3- تهیه «لوریل الکل»: این ماده در آتش نشانی کاربرد داشته و به عنوان افزایش دهنده عمر حباب در کف آتش نشانی به کار می رود.
4- تهیه مواد موثر سطحی (پاک کننده ها)
5- تهیه کربن اکتیو
امکان تهیه تمامی پنج ماده فوق از هسته خرما به طور کامل مورد مطالعه و بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته که نتایج آزمایشگاهی نسبتا مفیدی را به همراه داشته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):