نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

دست یابی به فن آوری بازسازی گیرنده های نوری و زیراکس 660گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
بدراقی جلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح دست یابی به دانش فنی بازسازی درام های زیراکس 660 می باشد. برای نیل به این هدف ابتدا لایه های تشکیل دهنده درام تجزیه و شناسایی شد و سپس باتوجه به فرآیندهای مختلف زیروگرافی هر لایه و ارتباط آن ها با یکدیگر، محورهای مطالعاتی برای بدست آوردن مشخصه های بازسازی تعیین گردید. بر این مبنا نحوه باردارسازی سطح نوررسانا و نحوه ایجاد تصویر نوری، برهم کنش تصویرنوری با سطح باردار نوررسانا، مکانیزم تخلیه در نقاط نور دیده، چگونگی ثبات نقاط باردار باقیمانده که معرف تصویر نامرئی الکتروستاتیکی هستند و نیز نحوه ظهور و انتقال آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و مشخصات فنی لایه ها و روش ساخت آن ها بدست آمد. بر طبق نتایج حاصل از فاز مطالعاتی، فاز عملی طرح انجام گردید. دراین قسمت نیز ابتدا دستگاه لایه نشانی معیوب موجود در جهاد دانشگاهی تعمیر و راه اندازی شد و سپس تجهیزات مورد نیاز طرح، طراحی و ساخته و بر روی دستگاه نصب گردید. پس از آماده سازی زیرلایه عملیات لایه نشانی AL، AL2O3 و Se در شرایط بهینه بدست آمده صورت گرفت و اندازه گیری های الکتروستاتیکی برروی آن صورت گرفت. اندازه گیری های الکتروستاتیکی انجام شده برروی درام بازسازی شده، گویای حصول شرایط زیروگرافی ایده آل با آن است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):