نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر سطوح مختلف توفوردی بر جوانه زنی و رشد اولیه سویاگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
گواهی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی مازندران

خروجی طرح: 

استخراج 2 مقاله


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر توفوردی به عنوان یک تنظیم کننده رشد بر روی شاخصه های جوانه زنی گیاهچه سویا انجام شد.
به منظور بررسی اثر توفوردی به عنوان یک تنظیم کننده رشد بر روی شاخصه های جوانه زنی سویا محلول هایی با غلظت 0، 3-10، 6-10، 9-10، 12-10 پی پی ام ساخته شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید و هر واحد آزمایشی شامل یک عدد پتری دیش به قطر 7 سانتی متر بود. در هر واحد آزمایشی 20 عدد بذر قرار داده شد و سپس از هر محلول تیماری 6 میلی لیتر به آن اضافه گردید. هر 24 ساعت از بذور جوانه زده یادداشت برداری به عمل آمده و پس از اتمام جوانه زنی، صفات طول ساقه چه و طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه مورد اندازه گیری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss انجام گرفت.
با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش غلظت 9-10 دارای بیشترین درصد جوانه زنی بذر سویا بود. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که طول ساقه چه و ریشه چه در این غلظت از توفوردی دارای بیشترین مقدار بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):