برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثر کمی متغیرهای محیطی در رخداد فرسایش خندقی و معرفی مناسب ترین مدل پیش بینی رشد طولی خندقگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این تحقیق در زیر آبخیز چپ چپ - گمیش آباد یکی از زیر حوزه های آبریز زنجانرود واقع درشمال غرب شهرستان زنجان با انتخاب 32خندق در بخش مرکزی منطقه تحقیق و  با استفاده از داده های تاریخی بدست آمده از اطلاعات حاصل از تفسیر عکسهای هوایی مربوط به سال های 1335، 1346، و 1380 و تصاویر ماهواره ای مربوط به سال های 1370 و 1377 همراه با عملیات میدانی و بازدیدهای مربوط به موقعیت مکانی خندق های انتخابی انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها با توجه به ماهیت مختلف داده های مورد نیاز درباره پستی و بلندی، زمین شناسی، ژئومرفولوژی، خاکشناسی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، هواشناسی و اقلیم و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با بکارگیری نرم افزار (ILWIS) و داده های سنجش از دور (RS) که بخش عمده آنرا آزمونهای رگرسیون تشکیل می دهد انجام پذیرفته است. طبق نتایج حاصل از مطالعات بین میزان کربن آلی، سیلت، مساحت حوزه آبخیز پیشانی بالادست و بارندگی 24 ساعته با رشد طولی رابطه معنی دار وجود دارد. ضمن آنکه مناسب ترین مدل پیش بینی رشد طولی خندق در زیر آبخیز چپ چپ - گمیش آباد مدل FAO تشخیص داده شده است.کلیدواژگان: رشد طولی خندق، GIS؛ RS، بارندگی 24 ساعته، مساحت پیشانی خندق، مدل رگرسیون

 
 
Title:

Evaluation of the quantitative effects of environmental parameters on Occurance of gully erosion in order to introduce the must relevant estimation model for longitudinal development of gullyAbstract:

This research was conducted in chep chep- gomish abad sub-basin located in northwest of Zanjan, Zanjanroud basin. The spatial location of 32 gullies were considered in the central part in the region using historical data extracted from aerial photos of 1956,1967 and 2001; Satellite images of 1990 and 1998 and field observations. The analysis of data related to topography, geology, soil, vegetation, cover, land use, weather and climatology were obtained from questionnaires, satellite images and aerial photos. Then dataset were in corporate in GIS (ILWIS), RS and regression analysis was applied. The results showed that content of organic carbon; silt and area of forehead catchments as well as daily rainfall have significant relation with longitudinal development of gullies while FAO was selected as the most fitted method for estimation of longitudinal development of gullies in the study area.Keyword(s): Longitudinal development of gully, GIS, RS, Daily rainfall, Forehead area of gully, Regresion Model