برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنتز ملی مطالعات طرح کاهش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زراعت باغبانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما در هفت جلد به انضمام حدود 1500 قطعه نقشه


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

مطالعه سرما و یخبندان شامل یک فرآیند گسترده است که چندین بخش متنوع و علوم مختلفی را شامل می شود. این طرح با هدف مطالعه دقیق ابعاد مختلف مبارزه با سرمازدگی در قالب یک نگرش سیستمی و با در نظر گرفتن کلیه اجزا مرتبط، اجرا شده است. تعیین راهکارهای علمی و مبتنی بر دانش روز جهت کاهش خسارات سرما و یخبندان در بخش کشاورزی کشور مهمترین هدف اجرای این طرح بوده است.
مراحل کار در این طرح شامل معرفی و مرور منابع علمی و مطالعات انجام شده در زمینه تنش سرمازدگی در ایران و جهان، معرفی و آموزش روش های پیش بینی یخبندان و دمای حداقل و دستورالعمل کاربرد آن، ارائه آلبوم تصاویر علایم خسارت های ناشی از سرما در گیاهان زراعی و باغی مهم کشور، ارائه آمار سطح زیرکشت، عملکرد و ارزش اقتصادی محصولات خسارت دیده از سرما، معرفی و شناسایی ادوات و تجهیزات هواشناسی و حفاظتی برای مبارزه با سرما، معرفی اطلاعات فنولوژیکی و دمای بحرانی محصولات کشاورزی مهم کشور و بررسی شرایط جوی و توده های هوای موثر بر وقوع سرمازدگی در کشور بوده است. همچنین کلیه فاکتورهای هواشناسی و اقلیمی مرتبط با پروژه سرما و یخبندان در قالب نقشه های راهنما برای سراسر کشور تهیه شده و در یک مجموعه کامل در اختیار کاربران قرار گرفته است که وضعیت اقلیمی تمامی مناطق کشور را از نظر ارتباط با سرما و احتمال وقوع آن و چگونگی مدیریت آن نشان می دهد
.
با انجام این طرح امکان برنامه ریزی برای مبارزه با سرمازدگی در نقاط مختلف کشور با استفاده از داده ها و اطلاعات داده شده و بهره برداری از دستورالعمل ها و راهکارهای حفاظتی مناسب در استان های مختلف فراهم خواهد شد. کارشناسان و کشاورزان و سایر بهره برداران بخش کشاورزی می توانند با مراجعه به اطلاعات مدیریتی و هواشناسی مربوط به سرمازدگی، برنامه ریزی مناسبی را برای کاهش خسارات ناشی از سرما در کشور انجام دهند و شناخت کاملی از ماهیت تنش سرما و راهکارهای مبارزه با آن و وضعیت منطقه خود از نظر احتمال مواجهه با سرما و راهکار مناسب مقابله با آن به دست آورند
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):