نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آزمون اتصالات پلیمری مورد مصرف در طرح های آبیاری تحت فشارگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ماشین های کشاورزی آبیاری

پژوهشگران: 
پورمدنی ابوذر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1387

کارفرما: شرکت های آبگون زنده رود، صنایع پویاپلاست و مهراتصال صفاهان

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از آزمون به شرکت های متقاضی ابلاغ گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

آزمون اتصالات پلیمری (P.P) مورد استفاده در طرح های آبیاری براساس فرمت ارسالی مرکز آزمون کرج و استانداردهای مربوطه به منظور صدور گواهینامه می باشد.
پس از بازدید و نمونه برداری تصادفی از خط تولید شرکت های مذکور آزمون های ذیل روی محصولات انجام شد
:
1 علامت گذاری
2 خصوصیات ظاهری و طرز کار
3 ابعاد
4 رزوه های اتصال
5 مقاومت در برابر نشتی تحت فشارداخلی وقتی در معرض خمش قرار گیرد
6 مقاومت در برابر بیرون آمدن
7 مقاومت اتصالات دارای گیر خارجی تحت فشار داخلی
8 آزمون فشار هیدرواستاتیک برای مفصل های نصب شده
9 مقاومت در برابر نشتی تحت فشار هیدرواستاتیک متناوب
10 آزمون افت فشار
با استفاده از نتایج به دست آمده از این مطالعه 4 نوع اتصال مربوط به شرکت صنایع پویاپلاست، 2 نوع اتصال مربوط به شرکت آبگون زنده رود و 2 نوع اتصال مربوط به شرکت مهراتصال صفاهان با توجه به فرمت ابلاغی، مورد آزمون قرار گرفت و هیچکدام از موارد فوق تایید نگردید
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):