نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آزمون لوله های پلی اتیلن مورد مصرف در طرح های آبیاری تحت فشارگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ماشین های کشاورزی آبیاری

پژوهشگران: 
پورمدنی ابوذر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: شرکت های آب لوله، لوله صنعت سامان، شیمی دارویی ریحانه، پویندگان زفره اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از آزمون به مرکز آزمون کرج و شرکت متقاضی ابلاغ گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

آزمون لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در طرح های آبیاری براساس فرمت ارسالی مرکز آزمون کرج، به منظور صدور گواهینامه می باشد.
پس از بازدید و نمونه برداری تصادفی از خط تولید شرکت های مذکور آزمون های ذیل روی محصولات انجام پذیرفت
:
1 نشانه گذاری
2 وضعیت ظاهری
3 ابعاد
4 مقدار دوده
5 چگونگی پراکنش دوده
6 نرخ جریان مذاب
(MFR)
7 فشار ترکیدگی
8 استحکام هیدرواستاتیکی
9 برگشت حرارتی
10 پایداری حرارتی
11 اثر لوله بر روی آب
با استفاده از نتایج به دست آمده از این مطالعه 4 سایز متعلق به شرکت آب لوله، 1 سایز مربوط به شرکت های لوله صنعت سامان، شیمی دارویی ریحانه و پویندگان زفره اصفهان تائید گردید و 1 سایز شرکت پویندگان زفره مردود شد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):