نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید نیمه صنعتی ماده پتاسیم لائوراتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
کمبرانی مسعود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی(اسپک)

خروجی طرح: 

تامین نیاز مجتمع پتروشیمی تبریز به این ماده و قطع واردات که باعث کاهش وابستگی به خارج کشور است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با توجه به اینکه دانش فنی تولید پتاسیم لائورات ویژه مصرف در واحد ABS پتروشیمی در سال های قبل در گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ایجاد شده است، مقدار مورد نیاز از این ماده تولید و جهت مصرف به مجتمع پتروشیمی تبریز ارسال می گردد.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از
:
- خرید مواد اولیه
- آماده سازی واحد تولید متناسب با نیاز این فرآیند
- تولید پتاسیم لائورات و اضافه نمودن افزودنی های لازم
- بسته بندی و ارسال محموله

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):