نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین اثر گازهای شیمیایی بر خاکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1368

کارفرما: استانداری خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به کارفرما تحویل داده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

با توجه به استفاده وسیع سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و اثرات آن بر روی خاک (به خصوص در مناطق جنوبی) طرح فوق بنا به درخواست استانداری خوزستان انجام گردید. در این طرح مطالعات تاریخچه کاربرد موادشیمیایی، عوامل موثر و پایداری مواد سمی در خاک، بررسی اثرات گازهای شیمیایی در خاک، تجزیه عوامل شیمیایی در خاک، نمونه برداری و آنالیز و شناسایی موادشیمیایی در خاک صورت گرفت.
در پی درخواست استانداری خوزستان با توجه به آلودگی وسیع خاک و ضرورت خنثی سازی عوامل خطرناک در مناطق آلوده مطالعات و بررسی ها در مراحل زیر انجام گردید:
- مطالعه تاریخچه کاربرد موادشیمیایی
- عوامل موثر و پایداری مواد سمی از خاک
- بررسی اثرات گازهای شیمیایی در خاک و تجزیه عوامل شیمیایی
ضمنا بعد از نمونه برداری های مختلف از خاک، برای تجزیه و شناسایی مواد اقداماتی صورت گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):