نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آزمون نوار آبیاری قطره ای (Tape) مورد استفاده در طرح های آبیاری تحت فشارگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ماشین های کشاورزی آبیاری

پژوهشگران: 
پورمدنی ابوذر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: شرکت P.F.P

خروجی طرح: 

گزارش نهایی آزمون، به مرکز آزمون کرج ابلاغ گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

آزمون نوار آبیاری قطره ای (Tape) مورد استفاده در طرح های آبیاری براساس فرمت ارسالی مرکز آزمون کرج و استانداردهای مربوطه به منظور صدور گواهینامه می باشد.
پس از بازدید و نمونه برداری تصادفی از خط تولید شرکت مذکور، آزمون های ذیل روی محصول انجام گرفت:
1 نشانه گذاری
2 مواد و ساختار
3 یکنواختی میزان جریان
4 میزان جریان به صورت تابعی از فشار ورودی
5 تعیین توان واحد قطره چکان
6 ابعاد
7 تحمل فشار هیدرولیک در دمای محیط
8 تحمل فشار هیدرولیک در دمای بالا
9 مقاومت کششی
10 مقاومت لوله قطره چکان دار پلی اتیلن در مقابل تنش ضربه محیطی
نوار آبیاری قطره ای مذکور پس از انجام آزمون، مورد تائید قرار گرفت
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):