برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

روش های رویارویی با عناصر فرهنگ بیگانه با تکیه بر قرآن، احادیث و سیره معصومینگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: الهیات

پژوهشگران: 
فاضلی مهسا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1380

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با توجه به اهمیت ارتباطات فرهنگی، شناخت روشها و الگوهای مبتنی بر قرآن و سیره معصومان (ع) در این باره، می تواند برای ما مفید باشد. لذا هدف کلی این طرح، شناخت روش های مواجهه قرآن و معصومان (ع) با عناصر فرهنگی (مثبت و منفی) زمان و بررسی مناظرات و گفتگوهای اسلام با این فرهنگ هاست.
در مقدمه پژوهش حاضر به بررسی مفاهیم و واژگان مرتبط با فرهنگ و تعامل فرهنگی پرداخته شده است. در فصل اول با عنوان”گفتگو مواجهه فرهنگی در اسلام، اهمیت گفتگو و تعامل، مبانی گفتگو و تعامل، انواع گفتگوهای فرهنگی (به لحاظ مخاطب، روش و موضوع) اهداف گفتگوها و بالاخره روش های گفتگو و مواجهه فرهنگی در اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم با عنوان مواجهه قرآن و معصومان با عناصر فرهنگی بیگانه به موضوعاتی چون: توجه به فرهنگ زمانه، فرهنگ گزینی، تائید و تثبیت فرهنگ، فرهنگ زدایی، روش های تدریجی در مقابل روش طرح ناگهانی، روش های عملی و جایگزینی به عنوان روش های مواجهه با عناصر فرهنگ بیگانه پرداخته شده و به برخی معیارهای اسلام در این مواجهه ها اشاره شده است و به این اصل پرداخته شده که اسلام برای هدایت مردم، به تصحیح و تکمیل آداب و رسوم حاکم، مفاهیم و محتویات آنها پرداخته و آنها را گاه حفظ یا دگرگون کرد، و گاه ارتقا بخشیده است.
با توجه به اهداف طرح که بررسی مبانی نظری اسلام درباره موضوع گفتگو و مواجهه فرهنگی است، طبعا پژوهش جنبه توصیفی تحلیلی دارد و بر اساس روش اسنادی و کتابخانه ای انجام پذیرفته و آیات و روایات و شواهدی از سیره معصومان (ع) از طریق مطالعه منابع تفسیری، روایی و تاریخی استخراج و تجزیه و تحلیل شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):