نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه شهرک گلخانه ای استان گیلانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

پژوهشگران: 
پناهنده محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1381

کارفرما: معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک گلخانه ای استان گیلان، شهر رشت با هدف شناسایی به هنگام اثرات زیست محیطی عملیات گلخانه ای و بهره برداری از آن انجام گردید. شرح عملیات پروژه به صورت زیر می باشد:
1- شناسایی محیط زیست طبیعی محدوده برنامه ریزی
2- شناسایی محیط زیست انسانی محدوده برنامه ریزی
3- تجزیه و تحلیل فعالیت های پروژه در مرحله ساخت و بهره برداری
4- ارائه روش مناسب برای تجزیه و تحلیل اثرات متقابل فعالیت ها و عوامل زیست محیطی
5- تجزیه و تحلیل اثرات متقابل فعالیت ها و عوامل زیست محیطی با توجه به روش معرفی شده
6- ارائه گزینه های اصلاحی و طرح های بهسازی جهت انطباق طرح با معیارهای زیست محیطی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):