نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مدیریت پسماندهای روستایی بخش های بزینه رود و افشار شهرستان خدابنده زنجانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
قراچورلو نجف (همکار طرح)
اسمعیلی اکبر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: استانداری زنجان

خروجی طرح: 

بهره برداری توسط کارفرما انجام می پذیرد. گزارش نهایی تحویل کارفرما شد و مورد تائید قرار گرفت


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح استقرار سیستم مدیریت پسماند در بخش های افشار و بزینه رود شهرستان خدابنده زنجان است. فاز اول طرح به مکان یابی محل دفن پسماندها در بخش های مذکور اختصاص دارد.
ابتدا فاز اول طرح که مکان یابی محل دفن پسماندهاست اجرا شد. پس از بررسی ادبیات موضوع، شامل مبانی نظری مدیریت پسماندها، اصول اولیه مکان یابی و مکان یابی محل دفن پسماندها، اصول اولیه GIS و تکنیک های تصمیم گیری، لایه های اطلاعاتی مورد نیاز برای مکان یابی از سازمان های مختلف جمع آوری و وارد محیط GIS شدند. معیارهای مکان یابی محل دفن پسماندها با مطالعه معیارهای موجود و تعدیل آنها با توجه به شرایط منطقه تعیین و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شده و سپس باهم تلفیق و مکان های مستعد برای انتخاب محل دفن در سطح منطقه و روستای قشقجه از توابع بخش بزینه رود شهرستان خدابنده انتخاب شد.
پهنه های انتخاب شده در محیط GIS با استفاده از معیارهای ثانویه ای که تهیه شده بود به صورت میدانی مورد بازبینی قرار گرفته و نهایتا 2 پهنه مناسب برای انتخاب محل دفن پسماندها در محدوده اراضی روستای قشقجه بخش زرین آباد شهرستان خدابنده انتخاب شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):