نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و استخراج مواد موثره «گیاه باریجه»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
احمدی اول پرویز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با توجه به نتایج این مطالعه، امکان ارائه مشاوره و آنالیز نمونه های گوناگون فراهم شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در این پژوهش بعد از استخراج شیره گیاه «باریجه» (Galbanum) اسانس یا روغن فرار موجود در شیره جهت تعیین دقیق اجزاء و مقادیر مواد تشکیل دهنده توسط «دستگاه کروماتوگراف» تحت آزمایش و بررسی قرار گرفته، سپس مشتقاتی از این ماده که در تولید حشره کش به کار گرفته می شوند تهیه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):