نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی تولید نانو اکسید آلومینیوم جهت استفاده در ساینده هاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: سرامیک

پژوهشگران: 
شریفی لیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: ابزار سایش آسیا

خروجی طرح: 

ارائه گزارش فنی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

آلومینا به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد از قبیل مقاومت به سایش، پایداری در برابر خوردگی، دیرگدازی و خواص دی الکتریکی مطلوب کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. از جمله مهم ترین کاربردهای آن می توان به استفاده در ساینده ها اشاره کرد. از آنجا که به لحاظ تردی ذاتی، استفاده از این ماده در شرایط عادی با محدودیت مواجه است، لذا کاهش اندازه ذرات تا حد نانو می تواند این محدودیت را بر طرف کرده و خواص دیگر آن نیز بهبود یابد. با کاهش اندازه ذره، به سبب اندرکنش ناشی از نیروهای واندروالس، احتمال اگلومره شدن ذرات افزایش می یابد. این امر منجر به کاهش قابلیت چگالش نانوذرات و غیر یکنواختی ساختار می گردد. برای حذف اگلومره های نانوذرات و افزایش چگالی از روش های شکل دهی تر استفاده می شود.
در این طرح نانو پودر آلومینا با استفاده از روش سل ـ ژل سنتز گردید. سل بوهمیت از هیدرولیز نیترات آلومینیوم درpH=8 و دمای 80 درجه سانتی گراد تهیه شد و سل به دست آمده به دو قسمت تقسیم شد. قسمتی از آن پس از حرارت دهی در دمای 100 درجه سانتی گراد به ژل تبدیل شد. ژل خشک شده در دمای 1100 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت در کوره تحت عملیات حرارتی قرار گرفت و پودر آلفا آلومینا با سطح ویژه12m2/g ، متوسط اندازه 450nm و اندازه بلورک35nm سنتز شد. به قسمت دیگر سل کربن سیاه اضافه شد و پس از حرارت دهی و تشکیل ژل سیاه رنگ در مایکروویو حرارت دهی گردید که پس از 10 دقیقه عملیات حرارتی آلفا آلومینا با سطح ویژه 51m2/g، متوسط اندازه ذره100nm و اندازه بلورک 25 نانومتر به دست آمد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):