نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شبیه سازی جریان و انتقال آلودگی در آبخوان دشت میاندربند محدوده چاه های شرب کرمانشاهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: زمین شناسی و محیط زیست

پژوهشگران: 
ناصری حمیدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: شرکت مدیریت منابع آب ایران

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از:
-تعیین رخساره های هیدروژئو شیمیایی آب های زیرزمینی محدوده چاه های آب شرب شهر کرمانشاه
- تعیین کیفیت و قابلیت مصرف آب های زیرزمینی جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی
- تعیین قابلیت بهره برداری از آبخوان مورد مطالعه بر اساس توزیع رخساره های هیدروژئوشیمیایی
دشت میاندربند کرمانشاه با متوسط بارندگی سالانه 450 میلی متر و اقلیم نیمه خشک سرد، در حوضه آبریز رودخانه کرخه و در شمال غرب شهر کرمانشاه، مساحت محدوده مورد مطالعه 196 کیلومتر مربع می باشد. عمده ترین جریان سطحی دشت، رودخانه رازآور می باشد با توجه به بررسی های ژئوفیزیکی و حفاری های اکتشافی، آبخوان آبرفتی دشت میاندربند از نوع آزاد بوده و به طور متوسط 150 متر ضخامت دارد که در بعضی از قسمت های دشت به 270 متر نیز می رسد. روند تغییرات سطح آب چاه های مشاهده ای دشت تقریبا یکسان است به طوری که بالاترین سطح آب آنها در ماه های فروردین و اردیبهشت و حداقل آن در ماه های شهریور و مهر می باشد. در این تحقیق با سه دوره نمونه برداری از 28 منبع آبی به بررسی هیدروژئوشیمی و آلودگی آبخوان آبرفتی دشت میاندربند پرداخته شده است. بدین منظور یون های عمده، نیترات، درجه حرارت،
EC، pH و حداکثر مقدار محتمل (MPN) کلی فرم های توتال (کل) و فیکال (مدفوعی) نمونه ها مورد سنجش قرار گرفتند. به منظور مطالعه هیدروژئوشیمی و آلودگی آب های زیرزمینی دشت میاندربند، از نقشه های هم میزان متشکله های مختلف و نقشه های ریسک (MPN) کلی فرم استفاده شده است. مدل سازی جریان و انتقال آب های زیرزمینی دشت میاندربند به منظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی بار هیدرولیکی و غلظت نیترات آبخوان آبرفتی صورت گرفته است.
مدل جریان آب های زیرزمینی در حالت غیر ماندگار برای دوره تنش 12 ماهانه سال آبی 83-1382 مورد واسنجی قرار گرفت. بار هیدرولیکی و بیلان شبیه سازی شده توسط مدل با بار هیدرولیکی مشاهده ای و بیلان محاسبه ای، انطباق خوبی داشت بنابراین مدل جریان آب زیرزمینی از صحت خوبی برخوردار بود. مدل سازی انتقال نیترات آب های زیرزمینی دو دوره تنش، ششم (اسفند 1382) و یازدهم (مرداد 1383) که منطبق بر زمان اندازه گیری غلظت نیترات چاه های انتخابی بوده است، مورد واسنجی قرار گرفت. پس از واسنجی مدل های جریان و انتقال نیترات آب های زیرزمینی دشت میاندربند، جهت شبیه سازی و پیش بینی سناریوهای مختلف برای سه سال آینده، اقداماتی انجام شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):